حریم خصوصی

برای خرید اینترنتی از سایت Cleanabzar ثبت اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی ایمیل، شماره تماس و نشانی ضروری است. Cleanabzar به مشتریان گرامی خود اطمینان کامل می‌دهد که تمامی اطلاعات شخصی آنها در نهایت دقت و امانتداری نگهداری شده و جز با دستور مراجع قضائی ذیربط در اختیار شخص سوم قرار نمی‌گیرد.

ارسال خبرنامه، ایمیل و پیامک‌های تبلیغاتی مرتبط با سایت Cleanabzar برای مشتریان منوط به موافقت و رضایت آنها بوده و با غیرفعال کردن گزینه دریافت در بخش مربوطه توسط مشتری ارسال آنها بلافاصله متوقف خواهد شد.