کارواش خانگی C-PG 130.2

50,000,000 ریال 43,000,000 ریال

کارواش خانگی C100.6

22,000,000 ریال 20,500,000 ریال

کارواش خانگی C105.6

22,500,000 ریال 21,000,000 ریال

کارواش خانگی C120.6

28,000,000 ریال 26,000,000 ریال

کارواش خانگی D130.4

85,000,000 ریال 75,000,000 ریال

کارواش خانگی P160

135,000,000 ریال 117,000,000 ریال

تنظیف غبارگیری MULTI-T

430,000 ریال 300,000 ریال

جارو فراشی دستی

3,900,000 ریال 2,756,000 ریال

برس چرخشی شستشو

2,800,000 ریال 2,350,000 ریال

ماده شوینده IBC General Cleaner

442,000 ریال2,210,000 ریال

اسانس Ocean Drops

2,200,000 ریال22,000,000 ریال

اسانس Fresh Bread

2,900,000 ریال29,000,000 ریال