براي بويلر

ميزان مصرف سوت ريمور

كيلوبه روز

ميزان سوخت

تن درروز

ميزان بخارتوليدي تن

تن به ساعت

1

2

3

5/3

4

5/4

5

5/5

5/6

5/5

11

6

21

27

41

55

82

110

3

6

9

12

15

23

31

46

62

  موتورديزلي

ميزان مصرف سوت ريمور كيلوگرم درروز

ميزان سوت ريمور تن به روز

5/1

3

5/3

4

5/4

10

20

30

40

50